Comunicant - Creació i gestió del coneixement en xarxa S.L.
Estem a...
Rambla Exposició 85, 2on 1a
08800 Vilanova i la Geltrú Barcelona
Tel: 932 700 660 - Mov: 600 462 851
http://www.comunicant.cat

Nota legal

La informació que rebi Comunicant, creació i gestió del coneixement en xarxa S.L. dels usuaris d'aquesta pàgina web, a través de consultes online o de l'enviament de currículums, es tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de consultes online, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejadesi i en el supòsit de remissió de currículums, amb la finalitat de dur a terme processos de selecció de candidats. La informació rebuda en cap cas és utilitzada per cap altre finalitat.

En relació amb les dades recaptades en la forma prevista anteriorment, l'usuari podrà exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment atorgat per la cessió de dades. Aquests drets podran ser exercits per l'usuari o, si és el cas, per qui el representi, a través de sol·licitud escrita i firmada adreçada a: Comunicant, creació i gestió del coneixement en xarxa S.L., Rambla Exposició 85, 2n 1a, 08800 Vilanova i la Geltrú, info@comunicant.cat. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia de D.N.I. o passaport i contingut concret del dret exercit.

Comunicant, creació i gestió del coneixement en xarxa S.L., CIF B64243884, inscrita al registro mercantil de Barcelona, Volum 38786, Foli 88, Full número B-335440.
Qui som | Serveis | Nostres treballs | Clients | Contacta | Nota legal
© 2009 Comunicant.cat :: Serveis web de comunicació